forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

on piątek, 19, styczeń 2024 07:03.

 DO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) wprowadza możliwość ubiegania się w 2024 r. o wypłatę dodatku osłonowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego w 2024 roku

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego*, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100,00 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500,00 zł miesięcznie na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.)

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

O świadczenie będzie się można ubiegać za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w art. 2 ust. 5 albo 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68)

Wobec powyższego wysokość dodatku wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych jednorazowo;
  • 343,20 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych jednorazowo;
  • 486,20 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych jednorazowo;
  • 657,80 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych i powyżej jednorazowo.

Ważne!!!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 286,00 zł  dla gospodarstw domowych jednoosobowych jednorazowo;
  • 429,00 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych jednorazowo;
  • 607,75  zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych jednorazowo;
  • 822,25  zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych i powyżej jednorazowo.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r . Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej –  na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa

Druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

W przypadku pytań  prosimy o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie pod nr telefonu 84 627 60 99.

 

Drukuj

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Polityka Senioralna EFS+"

on poniedziałek, 18, grudzień 2023 08:49.

EFS

W związku z realizacją projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” dla seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poniżej przedstawiamy Regulamin rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Sitno do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno w celu zgłaszania chęci do skorzystania z usług.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji pod numerem telefonu 84 611 26 02.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zaktualizowany w projekcie "Polityka Senioralna EFS+"

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
pdf icon 32x32Załącznik nr 2a - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata oraz Uczestnika Projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Załącznik nr 2b - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata i Uczestnika projektu "Polityka Senioralna EFS+" przez Partnera Gminę Sitno
originalZałącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa - uczestnik projektu
Załącznik nr 4 - Wykaz Partnerów
originalZałącznik nr 5 - Indywidualna karta wsparcia w ramach projektu "Polityka Senioralna EFS+"
originalZałącznik nr 6 - Karta oceny spełnienia kryteriów weryfikacyjnych dla kandydata do udziału w projekcie "Polityka Senioralna EFS+" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Drukuj

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno na lata 2024-2030”.

on piątek, 08, grudzień 2023 07:00.

grafika konsultacje strategia

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie rozpoczął II etap konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno  na lata 2024-2030”.

Zapraszam Państwa do aktywnego włączania się w proces konsultacji projektu Strategii. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.

Uwagi należy przesyłać mailem/pocztą/osobiście na adres GOPS w Sitnie na załączonym formularzu w terminie do 15 grudnia do godziny 15.00.

PROJEKT STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SITNO NA LATA 2024-2030

 Formularz konsultacyjny

 

Drukuj

Trwa rekrutacja do projektu "Polityka Senioralna EFS+"

on wtorek, 05, grudzień 2023 10:25.

politykasenioralna lt

Polityka Senioralna EFS+”
projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027


REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie  zaprasza  

• Seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  zamieszkałych na terenie gminy Sitno do uczestnictwa w projekcie pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,  realizowanym w partnerstwie  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb uczestników tj.

1. Dla osób w wieku 65 lat i więcej  

- usługi rehabilitacyjne;
- usługi fizjoterapeutyczne;
- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- usługi opiekuńcze;
- asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością;
- usługi pielęgnacyjne (fryzjerskie)
- usługi sąsiedzkie;
- usługi wspomagające:
 • usługi tzw. złota rączka np. drobne naprawy domowe;
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;

Dobór usług zostanie poprzedzony określeniem poziomu pilności potrzeb uczestnika.

Okres realizacji usług:  styczeń 2024 – grudzień 2025

Aby wziąć udział w projekcie należy:|
 - zapoznać się z Regulaminem rekrutacji
- złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (oświadczenie, klauzula RODO)
osobiście w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy ośrodka tj:
poniedziałek 7.00-16.00
wtorek, środa, czwartek 7.00- 15.00
piąt
ek - 7.30 – 15.30
-   w Biurze projektu pok. 18,
-   u pracowników socjalnych Ośrodka, lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.

Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.gops-sitno.pl  w zakładce „Polityka Senioralna EFS+“ . W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: koordynator projektu tel. 84 611 26 02 , rejonowi pracownicy socjalni.

Osoby z poniższych grup:
a) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 
c) osoby z chorobami psychicznymi 
d) osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
e) osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym 
z Międzynarodową Statystyczną Kwalifikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10) 
f)  osoby leżące 
g) osoby niesamodzielne 
h) osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ)
i)  osoby zamieszkujące samotnie
j)  osoby wykluczone komunikacyjnie.

otrzymają dodatkowe punkty za spełnione Kryterium. Punkty w poszczególnych kryteriach będą sumowane. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku otrzymania od kandydata tej samej liczby punktów kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń. Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

REKRUTACJA MA CHARAKTER OTWARTY – CIĄGŁY tj. do wyczerpania założonego limitu uczestników tj. 172 osób lub limitów dostępnych usług. 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

pdfZałącznik nr 2 Klauzula RODO

pdfZałącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

pdfRegulamin rekrutacji i uczestnictwa projketu Polityka Senioralne EFS+

 partner polityka sen

Partner Wiodący Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 5287650, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rops.lubelskie.pl

Drukuj

13 LISTOPADA

on czwartek, 09, listopad 2023 12:12.

W DNIU 13 LISTOPADA 2023 R.

(poniedziałek)

GMINNY OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W SITNIE

BĘDZIE NIECZYNNY

(dzień wolny od pracy za 11 listopada).

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II