forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

POLICJA PRZYPOMINA

on piątek, 05, kwiecień 2024 08:13.

lz

Drukuj

Życzenia Świąteczne

on czwartek, 28, marzec 2024 10:19.

życzenia świąteczne

Drukuj

Szkolenia do projektu Polityka Senioralna EFS+

on piątek, 08, marzec 2024 09:21.

W związku z organizacją szkoleń organizowanych w ramach projektu Polityka Senioralna EFS+” tj.:

- Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (dla osób, które będą świadczyć usługi sąsiedzkie w projekcie)

- Szkolenie dla opiekunów faktycznych

- Szkolenie dla opiekunów osób starszych

- Szkolenie dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej AOON

W załącznikach przedstawiamy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów osób starszych

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów świadczących usługi sąsiedzkie wolontariackie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów faktycznych

Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych.

Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych.

Deklaracja uczestnictwa

Drukuj

REFUNDACJA PODATKU VAT

on czwartek, 07, marzec 2024 14:06.

Refundacja VAT 2024Informujemy, że został przedłużony okres, dla którego możliwe jest uzyskanie refundacji odpowiadającej podatkowi VAT, wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

REFUNDACJA PODATKU VAT PRZYSŁUGUJE:
• gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
• źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
• przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. obowiązuje dochód za 2022 rok. W przypadku wniosków złożonych po 31 lipca 2024 r. obowiązuje dochód za 2023 rok. Do 30 września 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 października 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

W gminie Sitno obsługą zadania zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie GOPS W Sitnie - budynek Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, I piętro pokój nr 8 w godzinach pracy GOPS. Tel. kontaktowy: 846276099
Wniosek można wysłać pocztą na adres Ośrodka lub za pomocą poczty elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

 WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 R.

 

Drukuj

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

on piątek, 19, styczeń 2024 07:03.

 DO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) wprowadza możliwość ubiegania się w 2024 r. o wypłatę dodatku osłonowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego w 2024 roku

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego*, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100,00 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500,00 zł miesięcznie na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.)

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

O świadczenie będzie się można ubiegać za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w art. 2 ust. 5 albo 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68)

Wobec powyższego wysokość dodatku wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych jednorazowo;
  • 343,20 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych jednorazowo;
  • 486,20 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych jednorazowo;
  • 657,80 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych i powyżej jednorazowo.

Ważne!!!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 286,00 zł  dla gospodarstw domowych jednoosobowych jednorazowo;
  • 429,00 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych jednorazowo;
  • 607,75  zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych jednorazowo;
  • 822,25  zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych i powyżej jednorazowo.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r . Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej –  na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa

Druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

W przypadku pytań  prosimy o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie pod nr telefonu 84 627 60 99.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II