forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Fundusz Alimentacyjny

MenuFunduszAlimentacyjny

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza    900 zł.

     W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 
      W przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest nizsza niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 • zawarła związek małżeński

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń pobiera się i składa w Ośrodku, wraz z kompletem dokumentów. Świadczenia przyznawane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Świadczenia z funduszu ustalane są na okres zasiłkowy, który obecnie trwa od 1 października do 30 września roku następnego.

W przypadku uzyskania dochodu osoba uprawniona do świadczeń ma obowiązek poinformować o tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane :

 • zakończeniem urlopu wychowawczego
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniemm zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznownieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • uzyskaniem zasiłkju chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

WYMAGANE DOKUMENTY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu w tym odpowiednio:
  • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i należny zryczałtowany podatek.
  • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych)
  • kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę
  • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę zawartą w formie aktu notarialnego
  • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
  • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
  • w przypadku utrty dochodu lub uzyskania dochodu nalezy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość

 

Wpłaty należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych na poczet zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód własny gminy Sitno należy dokonywać na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie:

PBS ZAMOŚĆ

25 9644 1046 2004 4600 1384 0003

 

 

Wniosek wraz z załącznikami dostępne poniżej:

FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

FA-1Z - Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ZFA-03 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

ZFA-05 - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II