forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Stypendia


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/280/2010
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 października 2010 r. ze zm.
    

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sitno.

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1

Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.


Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego


§ 2


 W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł netto – od 120% do 200% kwoty, o której mowa w ust. 1;
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 100 zł do 200 zł netto – od 100% do 180% kwoty, o której mowa w ust. 1;
3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa § 4 ust. 2 regulaminu – od 80% do 160% kwoty, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego

§ 3

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, komputera, programów komputerowych, sprzętu komputerowego i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, stroju galowego związanego z uroczystościami odbywającymi się w szkole oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych, opłaty za usługi internetowe, wyjazdy na basen i inne związane z programem nauczania,
3) pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internet lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

§ 4

1. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.
2. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
3. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:
1) grudzień – za okres wrzesień – grudzień każdego roku,
2) czerwiec – za okres styczeń – czerwiec każdego roku.

Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5

1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej budynek Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie(I piętro, pokój nr 8).
2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym z załączniku nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 6

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnianiem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

§ 7

Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie drodze decyzji administracyjnych.

§ 8

1. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego w Sitnie lub przelewem na rachunek bankowy rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.
2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w szkołach usytuowanych na terenie gminy, do których uczęszczają uczniowie, a w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem gminy – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie.


Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9

1. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 6, § 7, § 8 regulaminu.


Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 11

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.

 

Wniosek dostępny poniżej:

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego