forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdf Podanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Drukuj

Opieka wytchnieniowa

on wtorek, 23, kwiecień 2019 08:48.

logo2

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

• dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w formie usług opiekuńczych w domach osób niepełnosprawnych. Są to usługi limitowane - limit wynosi 240 godzin na osobę do końca 2019 roku. Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższych wymiarach.

Co zrobić, aby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

Aby ocenić zarówno stan dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i powyższymi wskazaniami, jak i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista musi wypełnić „Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel” – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności, która jest podana w orzeczeniu. Jeśli wynik tego badania wyniesie od 0-40 pkt., opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna być przyznana opiekunowi dziecka lub osoby z niepełnosprawnością. W Polsce uzyskanie 40 pkt. lub mniej w skali Barthel oznacza zakwalifikowanie chorego do opieki długoterminowej; oznacza także, że chory wymaga stałej opieki.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, pok. nr 18 lub pod numerem telefonu 84 611 26 02.

WNIOSEK O PRZYZNANIE OPIEKI W FORMIE POMOCY WYTCHNIENIOWEJ

KARTA OCENY STANU PACJENTA

Drukuj

WAŻNE - Świadczenia Wychowawcze

on piątek, 05, lipiec 2019 08:48.

Rodzice, którzy mają przyznane do 30 wrzesnia 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Drukuj

Świadczenia Wychowawcze

on piątek, 05, lipiec 2019 08:44.

Od dnia 1 lipca 2019 roku Program „Rodzina 500+”
na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów.Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18-go roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.

Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w w/w terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.
Ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.
Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS) natomiast od 1 sierpnia br. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019r. – wtedy świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy wypłaty świadczeń - 500 złotych na dziecko
Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019r, w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.
Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019r., to wypłata świadczenia do końca października 2019r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego  
W przypadku przebywania rodzica lub opiekuna faktycznego dziecka w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie ww. przepisy. Po weryfikacji sprawy wojewoda ustala prawo do świadczenia wychowawczego lub przekazuje sprawę do organu właściwego.

Barbara Tor

Drukuj

Rodzina 500+

on wtorek, 18, czerwiec 2019 13:07.

2019 06 14 plakat 500

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II