Drukuj

„Opieka wytchnieniowa edycja 2021”

on 14 maj 2021.

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

owGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021” , finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, przyjmuje zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie.

Program skierowany jest do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 120 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia jest złożenie:

1- Karty zgłoszeniowej
2- Karty oceny niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka
3- kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie (w poniedziałki w godzinach od 7.00 – 16,00, w dniach wtorek -czwartek w godzinach od 7.00 -15,00, w piątek w godzinach od 7.00 – 14,00).
O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń!

p.o. Kierownika GOPS
Alicja Szopa