forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Zapytanie ofertowe

on 23 styczeń 2019.

ZAPYTANIE
1.    Dane zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno Tel. 84 611 26 02 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.gops-sitno.pl
2.    Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (umowa zlecenie) przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym  dla jednej osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w roku 2019 w ramach których prowadzone byłoby uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w wymiarze 2 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu.
3.    Opis wymagań (zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz. 1598 ze zm.) :
„§ 3.1.Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5 )zakładzie rehabilitacji.
3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.”

4.    Wykaz dokumentów:
1. Formularz ofertowy na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (wzór załącznik nr 1),
2. Poświadczenie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty.
3. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 cyt. wyżej Rozporządzenia
4. Wzór umowy (załącznik nr 2)
5. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ściganie z oskarżenia publicznego.
5.    Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym Załącznik nr 1.
2 .Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub odręcznie (czytelnym pismem) nieścieralnym atramentem lub długopisem.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych”
6.    Kryteria oceny ofert:
Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto brutto godziny wykonywania usługi na terenie Gminy Sitno.
7.    Termin realizacji zamówienia: 
01.02.2019 -31.12.2019 r.
8.    Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty należy składać do 30.01.2019 r. do godz. 1000  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, pokój nr 19, Sitno 73, 22-424 Sitno
Dokumenty, które wpłyną do zamawiającego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel/fax:(84)611-26-02
tel. (84)627-60-99

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

Numer konta bankowego:
25 9644 1046 2004 4600 1384 0003
79 9644 1046 2004 4600 1384 0001

mapa2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II