forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Zapytanie ofertowe

on środa, 23, styczeń 2019 09:56.

ZAPYTANIE
1.    Dane zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno Tel. 84 611 26 02 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.gops-sitno.pl
2.    Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (umowa zlecenie) przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym  dla jednej osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w roku 2019 w ramach których prowadzone byłoby uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w wymiarze 2 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu.
3.    Opis wymagań (zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz. 1598 ze zm.) :
„§ 3.1.Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5 )zakładzie rehabilitacji.
3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.”

4.    Wykaz dokumentów:
1. Formularz ofertowy na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (wzór załącznik nr 1),
2. Poświadczenie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty.
3. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 cyt. wyżej Rozporządzenia
4. Wzór umowy (załącznik nr 2)
5. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ściganie z oskarżenia publicznego.
5.    Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym Załącznik nr 1.
2 .Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub odręcznie (czytelnym pismem) nieścieralnym atramentem lub długopisem.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych”
6.    Kryteria oceny ofert:
Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto brutto godziny wykonywania usługi na terenie Gminy Sitno.
7.    Termin realizacji zamówienia: 
01.02.2019 -31.12.2019 r.
8.    Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty należy składać do 30.01.2019 r. do godz. 1000  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, pokój nr 19, Sitno 73, 22-424 Sitno
Dokumenty, które wpłyną do zamawiającego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2

Drukuj

Świadczenie "Dobry Start"

on sobota, 23, czerwiec 2018 19:19.

Dobry Start ulotka A5 06 06.3893778 3871391 page 001ok

Drukuj

Stypendia

on piątek, 13, kwiecień 2018 07:05.


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/280/2010
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 października 2010 r. ze zm.
    

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sitno.

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1

Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.


Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego


§ 2


 W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł netto – od 120% do 200% kwoty, o której mowa w ust. 1;
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 100 zł do 200 zł netto – od 100% do 180% kwoty, o której mowa w ust. 1;
3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa § 4 ust. 2 regulaminu – od 80% do 160% kwoty, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego

§ 3

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, komputera, programów komputerowych, sprzętu komputerowego i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, stroju galowego związanego z uroczystościami odbywającymi się w szkole oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych, opłaty za usługi internetowe, wyjazdy na basen i inne związane z programem nauczania,
3) pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internet lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

§ 4

1. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.
2. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
3. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:
1) grudzień – za okres wrzesień – grudzień każdego roku,
2) czerwiec – za okres styczeń – czerwiec każdego roku.

Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5

1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej budynek Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie(I piętro, pokój nr 8).
2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym z załączniku nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 6

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnianiem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

§ 7

Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie drodze decyzji administracyjnych.

§ 8

1. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego w Sitnie lub przelewem na rachunek bankowy rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.
2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w szkołach usytuowanych na terenie gminy, do których uczęszczają uczniowie, a w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem gminy – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie.


Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9

1. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 6, § 7, § 8 regulaminu.


Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 11

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.


pdfWniosek o przyznanie stypendium

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel/fax:(84)611-26-02
tel. (84)627-60-99

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

Numer konta bankowego:
25 9644 1046 2004 4600 1384 0003
79 9644 1046 2004 4600 1384 0001

mapa2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II